Uw geheim goed bewaard en goed beschermd?

Auteur: Philippe Van der Heyden

Inleiding

Met de wet van 30 juli 2018 (in werking getreden op 24 augustus 2018) werd een ruimere bescherming  geboden aan “bedrijfsgeheimen.” De wet is het resultaat van omzetting van minimumverplichtingen, voorzien door Europese regelgeving.

Wat wordt begrepen onder bedrijfsgeheim, welke inbreuken verboden zijn (en welke niet) en wat de sancties zijn op deze inbreuken, wordt hieronder uiteen gezet.

Wat is een “bedrijfsgeheim”?”

Voor de eerste maal definieert de wet de term “bedrijfsgeheim”. Volgens de wettelijke definitie moet het gaan om know-how en informatie die aan drie (cumulatieve) voorwaarden voldoet:

 • De informatie moet geheim zijn, in die zin begrepen dat deze informatie niet algemeen bekend of toegankelijk is;
 • De informatie moet een zekere commerciële waarde hebben;
 • De onderneming moet bepaalde maatregelen hebben getroffen om de informatie geheim te houden.

Wat deze laatste maatregel betreft, wordt meteen gedacht aan bescherming van computergegevens, “fysieke” bescherming van bedrijfslokalen door alarminstallaties etc.

Terecht, maar eveneens mag niet uit het oog worden verloren dat ook geheimhoudingsclausules in overeenkomsten (vaak gekend onder de Engelse afkorting NDA’s) maatregelen betreffen die geheimhouding van informatie wensen te verzekeren.

Meteen valt ook het belang op van deze clausules: heeft men een geheimhoudingsclausule ingelast in de overeenkomst en wordt deze door een andere contractspartij geschonden, dan zal de wet betreffende bescherming van bedrijfsgeheimen van toepassing zijn, met alle mogelijke sancties (naast de klassieke sancties wegens contractuele wanprestatie) van dien (zie hieronder).

Waartegen biedt de wet bescherming?

Algemeen gesproken biedt de wet bescherming tegen elke onrechtmatige verwerving, gebruik en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen.

De wetgeving geeft zelf wat als onrechtmatig moet worden beschouwd, zijnde:

 • De verkrijging van bedrijfsgeheimen door onbevoegde toegang tot of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten, voorwerpen, materialen, substanties of elektronische bestanden waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt en die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid;
 • De verkrijging van bedrijfsgeheimen door andere gedragingen die, gezien de omstandigheden, worden beschouwd als strijdig met de eerlijke handelspraktijken;
 • Het verkrijgen of openbaar maken van bedrijfsgeheimen zonder toestemming door een persoon die het bedrijfsgeheim op onrechtmatige manier verkregen;
 • Het verkrijgen of openbaar maken van bedrijfsgeheimen zonder toestemming door een persoon die een inbreuk pleegt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim. Opnieuw wordt het belang van goede geheimhoudingsclausules in overeenkomsten duidelijk;
 • Het verkrijgen of openbaar maken van bedrijfsgeheimen zonder toestemming door een persoon die een inbreuk pleegt op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim;
 • Wanneer een persoon op het moment van het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken wist of, gezien de omstandigheden, had moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct of indirect werd verkregen van een andere persoon die het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte;

De wet geeft eveneens reeds aan wat niet onrechtmatig is, zijnde:

 • Verkrijging van een bedrijfsgeheim door een onafhankelijke ontdekking of onafhankelijk ontwerp;
 • Verkrijging van een bedrijfsgeheim door observatie, onderzoek, demontage of testen van een product of voorwerp dat ter beschikking van het publiek is gesteld of dat op een rechtmatige manier in het bezit is van de persoon die de informatie verwerft en die niet gebonden is aan een rechtsgeldige verplichting de verkrijging van het bedrijfsgeheim te beperken;
 • Verkrijging van een bedrijfsgeheim door uitoefening van het recht van werknemers of werknemersvertegenwoordigers op informatie en raadpleging overeenkomstig het recht van de Europese Unie, het nationale recht en de nationale praktijken;

Zodoende valt informatie die werknemers opdoen in de uitoefening van hun taak niet onder de bescherming van bedrijfsgeheimen zoals voorzien in deze wet.

Welke sancties staan op de schending van bedirjfsgeheimen?

Indien u geconfronteerd wordt met een schending van één (of meer) bedrijfsgeheimen, heeft u drie vorderingsmogelijkheden (die eventueel gecombineerd kunnen worden)

 • U kan u een stakingsvordering instellen. U vordert hierbij dat de tegenpartij per onmiddellijk (eventueel onder verbeurte van een dwangsom) stopt met datgene waarmee hij bezig is (produceren van bedrijfsgeheimen, openbaar maken etc.). Dit kan de vorm aannemen van een stopzetting van productie, verbod op verkrijging of gebruik van producten, de terugroeping van producten etc.
 • U kan beslag laten leggen op het voorwerp of de producten van een schending van het bedrijfsgeheim. U kan tevens vorderen dat deze producten vernietig worden;
 • U kan een vordering tot schadevergoeding instellen.

Deze vorderingen worden gebracht voor de ondernemingsrechtbank, met uitzondering van het geval waarbij het geschil zich voordoet met één van uw werknemers. In dat geval is de arbeidsrechtbank bevoegd.

Besluit

De (nog relatief nieuwe) wet van 30 juli 2018 biedt u een nieuwe en grotere bescherming wanneer u zich geconfronteerd ziet bij een schending van uw bedrijfsgeheimen. De nieuwe wet vereist wel dat u zelf een inspanning levert om deze geheimen te beschermen. Dit kan gaan over software ter bescherming van computergegevens, alarminstallaties laten plaatsen in bedrijfslokalen maar ook geheimhoudingsclausules inlassen in overeenkomsten.