Algemene voorwaarden

0. Voorafgaand


Coördinaten : 

Besloten vennootschap INTEGO

Neetweg 24

2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar)

BTW BE0649.712.037

Alle advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Balie Provincie Antwerpen.

1. Algemeen

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, van welke aard ook, welke door BV INTEGO en haar advocaten zal uitgevoerd worden in naam en voor rekening van de cliënt. Deze voorwaarden nemen bijgevolg de vorm aan van een overeenkomst tussen BV INTEGO en de cliënt, onderworpen aan boek VI van het Wetboek Economisch Recht.

Enkel in onderling akkoord en schriftelijk kan afgeweken worden van deze algemene voorwaarden, of van bepaalde clausules ervan.

De cliënt verbindt zich ertoe om deze algemene voorwaarden op verzoek van BV INTEGO in tweevoud te ondertekenen, waarvan één exemplaar aan hem toekomt.

De cliënt kan ten allen tijde op zijn verzoek een kopie van deze algemene voorwaarden verkrijgen.

Deze algemene voorwaarden gelden na kennisname door de cliënt als overeenkomst tussen BV INTEGO en de cliënt.

De overeenkomst tussen cliënt en BV INTEGO is van onbepaalde duur en door beide partijen ten allen tijde opzegbaar.

2. Opdracht

De cliënt geeft opdracht aan BV INTEGO, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Neetweg 24, KBO 0649.712.037, waarvan de advocaten zijn aangesloten bij de Balie provincie Antwerpen.

BV INTEGO is vrij om binnen het kantoor de advocaat aan te duiden welke de opdracht behandelt.

BV INTEGO zal evenwel steeds de opdracht toebedelen aan haar advocaten rekening houdende met de voorkeurmateries van de advocaten en de wensen en noden van de cliënt.

BV INTEGO zal de beheerder van het dossier kenbaar maken aan de cliënt. Alle communicatie verloopt in principe via de beheerder van het dossier, welke het aanspreekpunt is voor de cliënt.

Waar nodig is het BV INTEGO toegestaan beroep te doen op derden naar keuze, met voorafgaandelijke toestemming van de cliënt.

Deze voorafgaandelijke toestemming is niet vereist indien het gaat om gerechtsdeurwaarders, tolken, vertalers of vervangende confraters.

3. Verbintenissen van de partijen

De verbintenis in hoofde van BV INTEGO is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij uit de aard van de opdracht anders zou blijken.
BV INTEGO verbindt zich ertoe om de opdracht naar best vermogen te behartigen, zonder evenwel een bepaald resultaat te garanderen, behoudens indien uit de aard van de opdracht anders zou blijken.

De cliënt verbindt zich ertoe om aan BV INTEGO een mandaat te verlenen met betrekking tot alles wat in het kader van de opdracht dient uitgevoerd te worden.

De cliënt verbindt zich ertoe om tijdig alle gevraagde informatie te bezorgen. BV INTEGO is in geen geval verantwoordelijk voor het verstrijken van termijnen, indien de oorzaak hiervan ligt in een gebrekkige informatieverplichting van de cliënt.

4. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BV INTEGO is beperkt tot het bedrag vermeldt in de polis beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de orde van Vlaamse Balies bij AMLIN EUROPE NV via VAN BREDA RISK & BENEFITS, polisnummer LXX034899.

Het verzekerd bedrag is wijzigbaar en bedroeg op 1/1/2016 1.250.000,00 EUR per schadegeval.

BV INTEGO is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt.

5. Ereloon en administratiekosten

Het ereloon wordt in principe berekend per uur en varieert tussen 90,00 EUR en 125,00 EUR per uur exclusief BTW (respectievelijk 108,90 EUR en 151,25 EUR per uur).
Het ereloon hangt af van de aard van de materie, de specialisatie en ervaring van de dienstdoende advocaat, de waarde van de zaak en de hoedanigheid van de cliënt (particulier – vennootschap – overheid).

De administratiekosten worden forfaitair bepaald en variëren tussen de 7% en de 15%, berekend op het ereloon, exclusief afgelegde kilometers.

Afgelegde kilometers wordt afzonderlijk vergoed aan 0,50 EUR per kilometer (inclusief parkingkosten) exclusief BTW.

In onderling overleg en afhankelijk van de aard van de zaak kan evenwel worden afgeweken van het uurloon en een forfaitair vergoedingssysteem worden overeengekomen, zoals daar zijn een vaststaand bedrag, een percentage van de waarde van de zaak of de toepasselijke schadebedingen, interesten en rechtsplegingsvergoedingen.

BV INTEGO behoudt zich bovendien het recht voor om een succesfee aan te rekenen ten belope van maximum 10% van de waarde van de zaak of het totaal ereloon (zonder administratiekosten) bij gunstig resultaat, mits dit werd gemeld aan de cliënt voordat het resultaat van de procedure gekend was.

Alle prijsafspraken worden gemaakt op de eerste consultatie.

Indien deze prijsafspraken niet plaats vinden, gelden hogervermelde barema’s betreffende het uurloon en de administratiekosten.

De facturatie gebeurt in de regel exclusief per e-mail, behoudens de cliënt uitdrukkelijk anders zou verzoeken.

BV INTEGO behoudt zich het recht voor om één maal per jaar (per 1 januari) de erelonen en percentages aan te passen.

BV INTEGO verbindt zich ertoe om de cliënten met lopende dossiers op de hoogte te brengen indien de gehanteerde tarieven in hus dossier(s) zouden worden gewijzigd.

BV INTEGO behoudt zich het recht voor om voorschotbetalingen te vragen van de cliënt, ook bij aanvang van het dossier.

BV INTEGO kan eveneens lopende het dossier overgaan tot tussentijdse afrekening ervan. Deze voorschotbetalingen en tussentijdse afrekeningen zullen in mindering gebracht worden op de eindfactuur.

Indien BV INTEGO bepaalde kosten voor rekening van de cliënt heeft voorgeschoten (kosten gerechtsdeurwaarder, taksen,..) verbindt de cliënt zich ertoe deze kosten op eerste verzoek terug te betalen.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen.

Bij niet betaling uiterlijk op de vervaldatum, zal een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% worden aangerekend, alsook interesten op het factuurbedrag aan de toepasslijke wettelijke rentevoet.

Indien de opdracht wordt gegeven door meerdere cliënten, zijn deze elk hoofdelijk en ondeelbaar gehouden het volledige factuurbedrag te voldoen.

Indien één of meerdere openstaande facturen onbetaald blijven, is het BV INTEGO toegestaan de relatie met de cliënt onmiddellijk en zonder enige vorm van vergoeding te verbreken.

BV INTEGO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de cliënt zou lijden naar aanleiding van deze stopzetting of schorsing van werkzaamheden.

De cliënt beschikt over een periode van 15 kalenderdagen om een factuur schriftelijk te protesteren. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

Bij betwisting kan de cliënt zich wenden tot de taxatiecommissie bij de balie te Mechelen. Meer informatie kan gevonden worden op de website www.balieantwerpen.be

6. Derdengelden

BV INTEGO verbindt zich ertoe om gelden op haar derdenrekening met de nodige spoed door te storten aan de cliënt, dan wel de tegenpartij of raadsman van de tegenpartij.

BV INTEGO behoudt zich wel het recht voor om erelonen en kosten aan te rekenen op derdengelden welke nog toekomen aan de cliënt.

7. Intellectuele eigendom

Conclusies, brieven, pleidooien, gesprekken, nota’s, verzoekschriften, dagvaardingen, bezwaarschriften of enig ander werk dat het resultaat is van intellectuele arbeid zal door de cliënt niet openbaar gemaakt worden, verspreid worden, gebruikt worden buiten de procedure of gekopieerd worden dan met voorafgaandelijke toestemming van BV INTEGO.

8. Archivering dossiers

BV INTEGO verbindt zich ertoe om elk dossier gedurende een periode van vijf jaar na afsluiting bij te houden.

De termijn begint te lopen vanaf het versturen van de afsluitende ereloonstaat.

BV INTEGO behoudt zich het recht voor om de archivering toe te vertrouwen aan derden.
Elke cliënt kan op verzoek zijn dossier, dan wel stukken uit zijn dossier gedurende de periode van vijf jaar op eerste verzoek terug krijgen.

BV INTEGO zal deze stukken terugbezorgen binnen een periode van 15 kalenderdagen.

9. Anti-witwaswetgeving

In het kader van de anti-witwaswetgeving kan BV INTEGO verplicht worden om bepaalde gegevens mee te delen aan de fiscale administraties.

Het is de advocaat bij wet verboden om de cliënt hiervan op de hoogte te brengen.

BV INTEGO zal ten gevolge van deze melding dan ook in geen geval enige aansprakelijkheid dragen van welke aard ook.

10. Wijziging

BV INTEGO behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden jaarlijks eenzijdig te wijzigen.

De wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de cliënt.

Indien de cliënt geen schriftelijke bezwaren uit binnen een periode van 15 kalenderdagen, worden de wijzigingen geacht aanvaard te zijn.

Gedurende deze termijn van 15 kalenderdagen kan de cliënt de overeenkomst beëindigen, zonder enige vorm van schadevergoeding.

11. Nietigheid

De eventuele nietigheid of niet toepasselijkheid van een clausule brengt in geen geval de nietigheid of niet toepasselijkheid met zich mee van het geheel van de algemene voorwaarden.

12. Toepasselijke recht – bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden en de daaruit voortkomende overeenkomst zijn exclusief onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.

Eventuele betwistingen zijn exclusief onderworpen aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg.

Verklaring privacybeleid

1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënteel van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze diensten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als cliënt.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze diensten, aangeboden door onszelf of door onze partners (gerechtsdeurwaarders, notarissen etc.), aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor de aanbieding van bepaalde diensten namelijk bij het uitoefenen van ons beroep als advocaat. 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de goede uitvoering van onze diensten en klantenbeheer, en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag (in het bijzonder uw vraag naar advies en bijstand inzake juridische materies), voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de diensten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van onzediensten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van een contractuele relatie van zodra u op onze diensten ene beroep doet. 

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

5. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze Partners (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders en notarissen).

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar na afsluiting van uw dossier. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

8. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw gegevens worden verwerkt door Philippe Van der Heyden, advocaat-vennoot voor Intego BV, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Neetweg 24. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: p.vanderheyden@intego-advocaten.be

9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.
U kunt uw rechten uitoefenen door een brief te versturen aan: Intego BV, Neetweg 24, 2220 Heist-op-den-Berg 

10. Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycommission.be